Iverson Sauda Overall view 060623 2

Reguleringsplan er levert til Sauda kommune

I januar 2024 sendte Iverson eFuels AS inn sin reguleringsplan til Sauda kommune for å bygge et anlegg for produksjon av grønn ammoniakk. Ammoniakkfabrikken vil bli drevet av fornybar elektrisitet fra vannkraftfor å produsere omtrent 200 000 tonn grønn ammoniakk årlig.

Produksjonsprosess med bruk av fornybar energi  

Kjernen i anlegget er ammoniakkfabrikken. Grønn ammoniakk produseres ved å kombinere grønt hydrogen, produsert gjennom elektrolyse av vann ved hjelp av fornybar energi, med nitrogen fra luften ved bruk av Haber-Bosch-prosessen. Prosjektet har en elektrolysekapasitet på 240 MW, alt drevet av fornybar energi. 

Transport av ammoniakk 

Prosjektet har fokus på miljøet, med bærekraft som kjernen i produksjonsprosessen. Den flytende ammoniakken som produseres på anlegget, vil bli transportert gjennom en isolert rørledning i en fjelltunnel og i en kort underjordisk strekning i Birkeland-området. Denne rørledningen vil fram til en lagringstank lokalisert ved sjøen i Hesthammarbukta, øst for Sauda havn. Herfra vil ammoniakken bli transportert med skip ut til markedet. 

 Transport av ammoniakk

Sikkerhet ved transport og lagring 

Ammoniakkterminalen ved Hesthammer inkluderer en lagringstank med et betongskall med en kapasitet på 30 000 tonn, tilsvarende 45 000 m3 (bruttovolum). Omtrent en måneds produksjon av ammoniakk vil bli lagret i tanken før den lastes om bord på ammoniakktankskip . Selve lasteprosessen vil bli utført uten at det skal bygges en kai. Det skal brukes et ve et flytende overføringssystem som muliggjør sikker og effektiv overføring av ammoniakk fra lagringstanken til tankskipet. 

Skipene med en bruttotonnasje på opptil 20 000 tonn, skal transportere den grønn ammoniakk fra Sauda havn til ulike destinasjoner i Norge og Europa. 

Sikkerhet ved transport og lagring

Sikkerhetssoner 

Regulæringsplanen viser også sikkerhetssoner, noe som er et krav for denne typen anlegg, i henhold til retningslinjene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Basert på gjennomført kvalitativ risikovurdering (QRA), har vi identifisert indikative sikkerhetssoner rundt anlegget, rørledningen og lagringsområdet. Sikkerhetssonene er konservativt estimert og kan bli redusert i omfang etterhvert som prosjektets detaljeringsgrad utvikles. 

Sikkerhetssoner

Omplassering  

Ifølge reguleringsplanen vil alle virksomheter Birkeland, inklusive Sauda videregående skoles transportavdeling, bli relokalisert. Iverson eFuels samarbeider aktivt med alle berørte virksomheter for å finne gode løsninger for ny lokalisering. Vårt mål er å sikre at disse bedriftene kan fortsette sin virksomhet med med minimal forstyrrelse. 

Miljøkonsekvensvurdering 

En grundig miljøkonsekvensvurdering er gjennomført for å undersøke virkningene av ammoniakkfabrikken på nærligende økosystemer, kulturarv og vannkvaliteten i havet. Dette vil bli nøye behandlet for å sikre at vi følger de fastsatte standardene.

Veien videre 

har vi sendt inn reguleringsplanen til Sauda kommune for første evaluering. Neste fase innebærer å sende den detaljerte reguleringsplanen ut til offentlig høring. Deretter vil planen gjennomgå en andre politisk gjennomgang av Sauda kommune. Det vil deretter være opp til kommunen å avgjøre om Iverson eFuels AS kan fortsette med byggingen av den grønne ammoniakkfabrikken og under hvilke betingelser. Deretter må Iverson eFuels avgjøre om de aksepterer betingelsene og deretter ta en investeringsbeslutning. 

Kommunikasjon 

Transparens og åpen kommunikasjon er viktig for oss. Vi er forpliktet til å holde interessentene våre informert om fremdriften i prosjektet gjennom følgende kommunikasjonskanaler:  

  • Nettsted: Vår nettside er en pålitelig kilde til oppdatert informasjon om prosjektet. Vi sørger for at den gjenspeiler de nyeste utviklingene og innsiktene for alle som er interessert i vår fremgang.  
  • Tilbakemeldingskanaler: Vi ønsker alle spørsmål, kommentarer eller bekymringer velkommen. Ta gjerne kontakt via  meldingsskjemaet på vår nettsides kontaktside.  
  • Lokal HUB-koordinator: Gunnar Gauthun, vår HUB-koordinator, fungerer som et viktig bindeledd mellom prosjektet og lokalsamfunnet. Du finner han i kontorbygget hos Eramet (Birkelandsvegen 1, 4200 Sauda). Hans dør er alltid åpen, og han er alltid klar for en prat over en kopp kaffe. 
  • Sosiale medier-oppdateringer: Følg våre sosiale mediekanaler (Facebook og LinkedIn) for innlegg om prosjektets utvikling, partnerskap, arrangementer og milepæler. Dette er en god måte å holde seg oppdatert om det som skjer hos oss. 

Positiv samfunnsmessig innvirkning 

Det forventes at vårt produksjonsanleggfor grønn ammoniakk vil kunne skape fordeler for lokalsamfunnet,, regionen i tillegg til å skape synergieffekter i andre næringer. Prosjektet vil gi jobbmuligheter, bidra til eduksjon av klimagasser, spesielt innen skipsfarten som kan bruke dette som et utslippsfritt drivstoff og derme gi et betydelig bidrat til å nå klimamålene. 

Iverson eFuels AS har adressert alle regulatoriske krav og mener at planen bør gå videre til offentlig høringsfase. 

Dette prosjektet markerer en ny æra innen produksjon av grønn hydrogen og ammoniakk, og fremmer bærekraft og miljøansvarlighet. 

Følg oss for ytterligere oppdateringer! 

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt: post@iverson-efuels.no.