FAQ's

Norsk FAQ

Er prosjektet kun en ide eller kommer det virkelig til å skje?

 • Iverson er finansiert for å utføre prosjektutvikling/FEED-fasen. Dette er en kapitalintensiv fase med stor usikkerhet, og prosjektet hadde derfor ikke vært finansiert dersom eierne ikke hadde som mål om å bygge ut i Sauda. Den endelige investeringsbeslutning vil være avhengig av støtte fra sentrale myndigheter.
 • Vi har en unik mulighet til å benytte lokal industrikompetanse i Sauda for å utvikle et grønt industrieventyr for et internasjonalt marked.

Hva er forventningen til tidsbruk og kostnader?

FEED-prosessen vil foregår frem til midten av 2023 og investeringsbeslutning er planlagt i 2024. Første produksjon er planlagt i 2027. Total capex er estimert til i overkant av 6 milliarder kroner.

Hvilken type teknologi og konsept vil bli brukt?

Prosjektet har gjennomført en forstudie der eierne har konkludert at det er et generelt grunnlag for å etablere et anlegg på 300 MW for produksjon av grønn ammoniakk i Sauda. I FEED-fasen vil prosjektet konkludere på alle tekniske forhold ved prosjektet som inkluderer teknologi, konsept, engineering, kommersielle forhold og mer.

Hva er planene for organisasjon og rekruttering?

Et prosjektteam (inkludert ansatte og kontraktører) er på plass og jobber aktivt for å gjennomfør FEED-fasen. Utbyggingsfasen vil innebære arbeid fra lokale leverandører – direkte og indirekter involvert i utbyggingen anlegget. Rekruttering av lokalt ansatte for driftsfasen vil begynne i utbyggingsfasen og i god tid før produksjonsstart for å tilrettelegge for opplæring før oppstart. Vi planlegger å ansette både erfarne og nyutdannede. Folk med kompetanse innen prosess-engineering er spesielt interessant og vi vil også ha behov for operatører, kommersiell og administrativ kompetanse.

Hvem er eierne av Iverson eFuels AS

Iverson eFuels AS i Sauda er eid av Hy2gen Norge AS, Trafigura - verdensledene råvareforhandler, og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) – et av Europas største grønne investeringsfond basert i Danmark. Eierne er et sterkt samarbeid med både industriell og finansiell kapasitet til å gjennomføre prosjektet.

Hvordan vil der være åpne med informasjon i den prosessen dere er?

Iverson eFuels AS skal være en del av lokalmiljøet og åpne og transparente i alt vi gjør. Prosjektet har gjennomfør forstudiet hvorav eierne har konstatert at det er et godt grunnlag for å etablere en storskala fabrikk for produksjon av grønn ammoniakk i Sauda. I denne neste fasen skal vi konkludere på alt som trengs for å gjøre investeringsbeslutning i 2024. Dette innebærer at vi ikke enda har alle avklaringer og beslutninger på prosjektet, og det vil være flere områder som trenger videre utvikling med myndigheter, eksperter, ingeniører og teknologiutviklere. Derfor vil det være områder innen prosjektet som er tilstrekkelig utviklet til enhver tid. Åpenhet vil uansett være viktig for Iverson for å være en del av Sauda-samfunnet.

Er dagens strømmarked en bekymring for prosjektet?

Kraftpriser går opp og ned, og akkurat nå er prisene rekordhøye. For bare noen få år tilbake fra prisene rekordlave. Norge har historisk vært en lavprisregion og vi forventer at Sauda vil fortsette å være konkurransedyktige på kraftpriser over tid – noe som er en forutsetning for prosjektetablering. Iverson er et langt prosjekt som vil innebære at vi må tåle at priser går opp og ned. Før et marked er etablert, og for ethvert land som ønsker etablering av grønn hydrogen/ammoniakk-produksjon, så vil virkemiddelapparatet (investeringsstøtte, differansekontrakter, blant annet) være en kritisk tilrettelegger for investeringsbeslutningen. De første industrietableringene vil tilrettelegge for at en tilbud/etterspørselsmekanisme som utvikler et internasjonalt marked, og Iverson-prosjektet har mulighet til å være blant de første.

Vil mennesker og miljø være eksponert for risiko ved anlegget?

Sikkerhet for mennesker og miljø vil alltid være vår førsteprioritet. Iverson vil ikke utvikle og drifte grønn ammoniakkproduksjon i Sauda dersom det utgjør risiko for mennesker og miljø. Derfor vil prosjektet beste praksis innen teknologianvendelse og HMS-ledelse i utvikling, utbygging og produksjon. Vi vil også jobbe tett med lokal og nasjonale myndigheter og i henhold til retningslinjer, lover og regler som gjelder denne typen anlegg. Hydrogen er en eksplosiv gass og ammoniakk er giftig. Sikkerhet vil alltid være vår førsteprioritet. Prosjektet vil være i henhold til Norske og relevante internasjonale krav til sikkerhet for å unngå fare for mennesker og miljø. Iverson vil arbeide tett med myndigheter og ekspertise for å anvende beste løsninger og håndtere risiko for å utelukke fare for mennesker og miljø.

I hvilken grad vil ansatte være eksponert for farlig stoffer i sin jobb?

 • Sikkerhet vil alltid være vår førsteprioritet.
 • Våre medarbeidere vil ha kompetanse, nødvendig opplæring, og all nødvendig utstyr til å ha et sikkert arbeidsmiljø.
 • Iverson har nulltoleranse for hendelser innen sikkerhet og vil derfor anvende alle nødvendige verktøy for at medarbeidere har en sikker arbeidsplass.

Hvorfor etablere en fabrikk som innebærer eksplosive og giftige materialer i produksjonsprosessen?

 • Sikkerhet vil alltid være vår førsteprioritet, og vi jobber tett med myndigheter og ekspertise for å etablere tilstrekkelige sikkerhetsrutiner
 • Farlige stoffer (eksplosiver, gift) er en del av mange industrier i dag, og Sauda og Norge har kompetanse og erfaring til å håndtere slike prosesser.
 • Anlegget vil være i henhold til alle norske og relevante internasjonale regulatoriske krav og standarder, og vi skal være industriledende innen sikkerhet.

I hvilken grad vil en hendelse på anlegget påvirke lokalmiljøet?

 • Iverson har nulltoleranse for skade på mennesker og miljø – dette innebærer at vi også må tilrettelegge for dette og forstå årsaker og konsekvenser for å være best mulig forberedt.
 • Vi har arbeider med myndigheter, eksperter og brannvesenet i Sauda for å være forberedt på en eventuell hendelse.
 • Iverson vil også jobbe tett med Eramet Sauda for å hente lokalkunnskap og erfaring på krisehåndtering.

Hvordan vil produksjonen påvirke det lokale miljøet mht luft og giftige gasser?

 • Sikkerhet vil alltid være vår førsteprioritet. Iverson kan ikke etablere dette prosjektet dersom det utgjør en risiko for det lokale miljøet.
 • Vi sikter mot å dele som mye informasjon som praktisk mulig når det gjelder sikkerhetstiltak, –prosesser og spesielle fokusområder i de neste fasene av prosjektarbeidet.
 • Vi er en del av lokalmiljøet og våre folk bor her.

Hvordan blir produktet fraktet?

 • Den grønne ammoniakken vil bli transportert i skip fra Sauda havn. Sauda har allerede passende kaianlegg og erfaring med skipstransport i Saudafjorden.
 • Havnen er allerede veletablert og i bruk av Eramet. Avstanden fra Sauda til markedet er også håndterlig.