FAQ's

Ofte stilte spørsmål

Er prosjektet bare en idé, eller vil det faktisk bli realisert?

Iverson e-Fuels har som mål å realisere prosjektet, og har et kompetent prosjektteam som arbeider med å realisere prosjektet i henhold til vår prosjektplan.

Hvem vil kjøpe den grønne ammoniakken fra Iverson eFuels?

Det er en sterk drivkraft for avkarbonisering av sektorer som står for betydelige klimautslipp og som det er vanskelig å elektrifisere direkte. Her kan grønn ammoniakk vil spille en nøkkelrolle. Grønn ammoniakk kan for eksempel brukes til drivstoff til skip og bidra til å redusere utslipp på store skip som seiler lengre distanser. Vi ønsker å bidra til større utslippskutt i den norske skipsflåten og er i tett dialog med redere og den maritime leverandørindustrien. I tillegg til at grønn ammoniakk kan bli brukt som drivstoff til skap, blir ammoniakk også brukt i kjemisk industri og i landbrukssektoren.

Hva er den forventede tidsplanen for prosjektet?

Vi planlegger å starte produksjon av grønn ammoniakk i 2029.

Hvordan produseres grønn ammoniakk?

Grønn ammoniakk produseres ved å kombinere grønt hydrogen, produsert gjennom elektrolyse av vann ved bruk av fornybar energi, med nitrogen fra luften ved bruk av Haber-Bosch-prosessen.

Hvor mange mennesker vil jobbe på anlegget?

Det er i denne fasen av prosjektet vanskelig å gi et eksakt tall antall arbeidsplasser, da det vil avhenge av den endelige utformingen av fabrikken. Det er estimert at det vil være mellom 40-50 personer tilknyttet anlegget i driftsfasen. Vårt mål er å både skape arbeidsplasser på fabrikken, samt bidra til å styrke det lokale næringslivet, Vi ønsker å gjøre Sauda og regionen attraktiv for ny arbeidskraft.

Hvem eier Iverson eFuels AS?

Iverson eFuels AS er et prosjekt ledet av Hy2gen, CIP og Trafigura. Hy2gen er et selskap som spesialiserer seg på utvikling, konstruksjon og drift av grønn hydrogenproduksjon. CIP investerer i energiinfrastruktur og er blant de største fondsforvalterne globalt innen fornybar energi. Trafigura er et av verdens ledende uavhengige trading-selskaper.

Hvordan kommuniserer dere med det lokale samfunnet?

Åpen og god  kommunikasjon med alle interessenter er viktig for oss.

Grønn Kafé-sesjoner

På vår Grønn Kafé, som er et åpent arrangement, oppdaterer vi lokalsamfunnet om prosjektets fremgang. Her kan man stille spørsmål til prosjektet og gi tilbakemeldinger. Vi inviterer også med eksperter til å presentere tema relatert til fornybar energi, sikkerhet og bærekraft.

Lokal HUB-koordinator

Gunnar Gauthun, vår HUB-koordinator, fungerer som et viktig bindeledd mellom prosjektet og lokalsamfunnet. Du finner han i kontorbygget hos Eramet (Birkelandsvegen 1, 4200 Sauda). Hans dør er alltid åpen, og han er alltid klar for en prat over en kopp kaffe.

Sosiale medier-oppdateringer

Følg våre sosiale mediekanaler (Facebook og LinkedInfor innlegg om prosjektets utvikling, partnerskap, arrangementer og milepæler. Dette er en god måte å holde seg oppdatert om det som skjer hos oss.

Lokal medieengasjement 

Vi inviterer media til å dele nyheter fra prosjektet. Her finner du informasjon om pressekontakter:

Hege Økland
Daglig leder
E-post: h.okland@hy2gen.com
Telefon: +47 957 53 695

Utdanningstiltak

Vi samarbeider med lokale skoler og utdanningsinstitusjoner for å bidra til å utvikle kompetanse innen nye energibærere, bærekraft og relaterte teknologier. Vårt mål er å utdanne og inspirere neste generasjon.

Tilbakemeldingskanaler

Vi ønsker alle spørsmål, kommentarer eller bekymringer velkommen. Ta gjerne kontakt via  meldingsskjemaet på vår nettsides kontaktside.

Vår nettside

Vår nettside inneholder informasjon om prosjektet.

Hva er risikoen ved en ammoniakkfabrikk og hva gjør dere for å redusere risikoen?

  • Vår høyeste prioritet er sikkerhet og sikring av mennesker og miljø.
  • Ammoniakk er en giftig kjemikalie og må håndteres med forsiktighet. En ammoniakkfabrikk innebærer spesifikke risikoer relatert til lekkasjer, eksplosjon og brann.
  • Vi samarbeider tett med Sauda kommune og andre regulatoriske myndigheter (Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kystverket, Luftfartstilsynet) for å sikre at alle nødvendige sikkerhetsprosedyrer er på plass og blir ivaretatt.
  • Sikkerhetssonene for fabrikken og havneområdet utvikles og vil bli presentert i detalj i den reguleringsplanen som skal behandles av Sauda kommune.

Vil det være noen lukt fra fabrikken?

Det vil ikke være noen lukt fra fabrikken under normal drift.

Vil det være støy fra fabrikken?

Det vil ikke være støy som overstiger standardene satt av Klima- og miljødepartementet.

Hva vil skje med virksomhetene som for øyeblikket er lokalisert på fabrikkområdet?

I samarbeid med Sauda kommune og bedriftene som påvirkes av prosjektet vårt, er vi forpliktet til å identifisere og bistå i flyttingen av disse bedriftene til egnet områder. Vårt mål er å sikre at deres drift kan fortsette sømløst med minimal forstyrrelse.

Hva skal vi gjøre med kjølevannet?

Vi sørger for at intet forurenset eller oppvarmet vann slippes ut i elven, og beskytter dermed lokalt marint liv mot enhver påvirkning. Alt kjølevann som brukes i våre prosesser vil fordampe i kjøletårnene, og forhindre enhver miljøskade.

Hvordan vil Sauda-beboere bli informert i tilfelle hendelser?

Fabrikken vil operere med en nødresponsplan godkjent av DSB og Sauda kommune. Denne planen vil inkludere detaljerte prosedyrer for varsling og nødvendige tiltak i tilfelle hendelser, for å sikre rask og effektiv respons.

Hva er det verste scenariet?

I det usannsynlige tilfellet av et verst tenkelig scenario, antar vi en lekkasje som den mest kritiske hendelsen. Vi har utført omfattende analyser som simulerer ulike typer lekkasjer, deres plasseringer og mulige omfang. Fabrikkens design inkluderer forebyggende tiltak basert på disse analysene for å minimere sannsynligheten for hendelser og potensielle konsekvenser av slike hendelser.

Hvordan vil fabrikken påvirke trafikken?

Det forventes at vårt anlegg kun vil bidra til minimal ekstra trafikk. Hovedtrafikkflyten vil hovedsakelig komme fra ansattes pendlere, supplert med et beskjedent nivå av godstransport, lik trafikken ved Eramet.

Vil det bli bygget gang- og sykkelstier rundt fabrikken?

Vi vil oppfylle de krav som stilles til oss for å møte områdets infrastrukturbehov. Vi samarbeider med lokale myndigheter og lokalsamfunnet for å sørge for at vi tilbyr trygge og miljøvennlige reisealternativer for våre ansatte og innbyggere.

Er det noen risiko for at ansatte blir eksponert for farlige materialer på jobb?

Vi vil sikre at vårt team har den nødvendige kompetanse og får den nødvendige opplæringen, samt utstyre disse med nødvendig sikkerhetsutstyr for å opprettholde et sikkert og godt arbeidsmiljø. Hos Iverson følger vi en streng null skade-policy, og vi vil implementere alle nødvendige sikkerhetsprosedyrerer for å garantere våre ansattes sikkerhet.

Hvordan vil produktet bli transportert?

Den grønne ammoniakken planlegges transportert i en skjult rørledning gjennom fjellet fra Birkeland til et lagringsanlegg ved Hesthammer, øst for Sauda havn. Deretter planlegger vi å laste ammoniakken fra lagringsanlegget til ammoniakktanker ombord på skip. 

Vil ammoniakkfabrikken ha sikkerhetssoner rundt sin virksomhet?

  • Det er  arealmessige begrensninger rundt virksomheter som produserer farlig stoff. På bakgrunn av en gjennomført Qualitative Risk Assessment (QRA) har vi identifisert indikative sikkerhetssoner rundt anlegget og rørledningen. Disse er vurdert opp mot akseptkriteriene beskrevet i DSB’s veiledning for storulykkeanlegg. Beregningene som er gjort i QRA på dette tidspunktet har store sikkerhetsmarginer og vi forventer at endelig sikkerhetssone for godkjent anlegg vil bli vesentlig mindre. Vi gjør oppmerksom på at sikkerhetssonene og de avgrensingene som ligger i disse har på dette tidspunktet ikke tatt hensyn til såkalte avbøtende tiltak i senere prosjekteringsfase som kan redusere omfanget av disse sikkerhetssonene. Vi understreker derfor at dei indikerte sikkerhetssonene kan påregnes og bli redusert underveis i prosjektforløpet.
  • I forbindelse med prosjektering av anlegget og videre godkjenning av anlegget av DSB skal det uføres en ny og mer detaljert QRA. Risikokonturene vil fa få en annen utforming enn det som nå er lagt til grunn for indre, midtre og ytre sone.
  • Her DSB sine overordnede prinsipper for hvilke typer virksomheter som tillates i de ulike risikosonene:

Sikkerhetssoner