MG 6939

Samfunn

Samfunn

Iverson eFuels AS etablerer et storskalaanlegg for produksjon av grønn ammoniakk i Sauda. Politiske og industrielle ambisjoner i Norge og internasjonalt peker på grønt hydrogen og ammoniakk som en sentral bidragsyter for å oppnå et skifte fra bruk av fossil energi til grønn energi. I tillegg til det eksisterende markedet for ammoniakk som skal bli grønnere og vokse mer, så forbereder maritime industri seg på å etterspør store volum av grønn ammoniakk som maritimt drivstoff. Sauda har alt som skal til for å tilrettelegge for storskala produksjon av grønn ammoniakk – tilgang til betydelige mengder vannkraft, egnede produksjonstomter, eksportkaier, eksisterende industri, og sterk lokal støtte til prosjektet. Iverson eFuels AS utgjør et investeringsprosjekt i grønn ammoniakk i milliardstørrelse, og vil være en positiv bidragsyter til å skape nye arbeidsplasser og for klimaet. Estimert antall direkte arbeidsplasser i Iverson eFuels AS i Sauda er estimert til 50-100, og prosjektet har til hensikt å bidra til positiv samfunnsutvikling i Sauda i henhold til FN´s bærekraftsmål. Iverson eFuels AS utgjør fremtidens arbeidsplasser – i Sauda og som utgangspunkt for en regional energihub i Rogaland.

En ny industri

Iverson eFuels AS skal bidra inn i skiftet fra bruk av fossil energi til fornybar energi, og tilrettelegge for verdifull læring som går inn i de neste storskala-anleggene for grønn ammoniakk. Prosjekt har mulighet til å være en katalysator for ny grønn hydrogen/ammoniakk-industri i Rogaland basert på den kunnskapen og ekspertisen som allerede eksisterer i denne energiregionen, og samtidig være en unik mulighet å styrke Norges rolle innen fornybar energi og utvikle neste generasjons arbeidsplasser innen grønn energi og tilhørende teknologiutvikling.

Sirkulært potential

Iverson eFuels AS sikter mot å være en sentral bidragsyter til etableringen av verdifulle sirkulære systemer i Sauda og regionen forøvrig ved å identifisere og utnytte potensialet i grensesnittene mellom selskaper og industrier. Dette er først og fremst innen utnyttelse av oksygen, varme, CO2, vann, men også flere andre områder. 

Iverson eFuels AS vil bidra lokalt på flere områder gjennom:

  • 50-100 direkte arbeidsplasser i Sauda
  • Sirkulært potensial
  • Referansepunkt for ny industri innen grønn ammoniakk

CO2 utslippsreduksjon

Iverson eFuels AS skal bidra betydelig med CO2-nøytralitet, og prosjektet vil bidra til reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende 300.000 biler (forutsatt at hver bil kjører 10.000 km per år). I tillegg vil utnyttelse av lokalt og regionalt sirkulært potensial føre til redusert CO2-utslipp og optimalisering av energiforbruk. 

Iverson eFuels AS vil bidra med omtrent 240 MW til EU´s målsetning om 40 GW kraft som kommer fra fornybar grønt hydrogen innen 2030. EU-strategien er et uttrykk for en ambisjon om at grønt hydrogen (inkludert ammoniakk) er en integrert del av EUs energisystem innen 2030 som innebærer et produksjonsmål på 10 millioner tonn fornybar hydrogen. Prosjektet i Sauda vil også bidra til Norges ambisjoner om etablering av storskala grønn hydrogenkapasitet.