MG 6939

Samfunn

Samfunn

Sauda har alt som skal til for å tilrettelegge for storskala produksjon av grønn ammoniakk – tilgang til betydelige mengder grønn kraft, egnede produksjonstomter, eksportkaier, eksisterende industri, og sterk lokal støtte til prosjektet. Iverson eFuels utgjør et investeringsprosjekt i grønn ammoniakk i milliardstørrelse, og vil være en positiv bidragsyter til å skape nye arbeidsplasser og for klimaet. Prosjektet har til hensikt å bidra til positiv samfunnsutvikling i Sauda . Iverson eFuels utgjør fremtidens arbeidsplasser – i Sauda og som utgangspunkt for en regional energihub i Rogaland.

Muliggjør avkarbonisering av skipsfarten

Skipsfarten står overfor strengere utslippsregler for å redusere sitt miljøavtrykk. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har som mål å redusere klimagassutslippene med minst 50% innen 2050.

Ammoniakk kan betraktes som det mest lovende fremtidige drivstoffet for skipsfarten. Ammoniakk har flere fordeler som alternativt drivstoff. Tilgjengelighet, høy energitetthet, lavt karboninnhold, eksisterende infrastruktur, allsidighet og pågående teknologiske fremskritt gjør det til et attraktivt alternativ for å redusere klimagassutslipp og fremme bærekraft i ulike bransjer, inkludert transport.

Sammen med partnere og teknologileverandører jobber vi med å utvikle en ny verdikjede for grønn ammoniakk som drivstoff til maritime industrien.

En ny industri

Iverson eFuels skal bidra inn i skiftet fra bruk av fossil energi til fornybar energi, og tilrettelegge for verdifull læring som går inn i de neste storskala-anleggene for grønn ammoniakk. Prosjekt har mulighet til å være en katalysator for ny grønn hydrogen/ammoniakk-industri i Rogaland.

CO2 utslippsreduksjon

Iverson eFuels vil bidra til reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende 300.000 biler (forutsatt at hver bil kjører 10.000 km per år). I tillegg vil utnyttelse av lokalt og regionalt sirkulært potensial føre til redusert CO2-utslipp og optimalisering av energiforbruk.

EU-strategien er et uttrykk for en ambisjon om at grønt hydrogen (inkludert ammoniakk) er en integrert del av EUs energisystem innen 2030 som innebærer et produksjonsmål på 10 millioner tonn fornybart hydrogen.