Ofte stilte spørsmål

Iverson eFuels utvikler storskala grønn ammoniakkproduksjon i Sauda, som skal bidra til å nå Norges mål om karbonnøytralitet innen 2050. Vi vil bruke fornybare vannkraftkilder og elektrolysekapasitet på ca. 300 MW til å produsere mer enn 200.000 tonn grønn ammoniakk per år. Fabrikken skal være klar for produksjon i 2029.

Vi har samlet inn spørsmål som vi ofte blir stilt knyttet til prosjektet. Vi håper du finner svar på det du lurer på.

Om prosjektet og Iverson eFuels

Er prosjektet bare en idé, eller vil det faktisk bli realisert?

Iverson e-Fuels har som mål å realisere prosjektet, og har et kompetent prosjektteam som arbeider med å realisere prosjektet i henhold til vår prosjektplan.

Hvem eier Iverson eFuels AS?

Iverson eFuels AS er et prosjektselskap som er eid av Hy2gen, CIP og Trafigura. Hy2gen er et selskap som spesialiserer seg på utvikling, konstruksjon og drift av grønn hydrogenproduksjon. CIP investerer i energiinfrastruktur og er blant de største fondsforvalterne globalt innen fornybar energi. Trafigura er et av verdens ledende uavhengige tradingselskaper.

Hva er deres syn på at utenlandske eiere bruker Norges ressurser til verdiskaping som deretter forlater landet?

Mange av de store hjørnesteinsbedriftene i norske kommuner, inkludert i Sauda, har utenlandske eiere. Til tross for dette har disse bedriftene stor betydning for arbeidsplasser og lokal verdiskaping, slik det også er tilfelle i Sauda i dag.

Hva er den forventede tidsplanen for prosjektet?

Prosjektet er under utvikling og FEED (Front-End Engineering Design) fram til 2025, etterfulgt av en investeringsbeslutning i 2026, en utbyggingsfase fra 2027 til 2029, med produksjonsstart planlagt i 2029.

Hvorfor blir anlegget bygget på Birkeland?

Lokasjonen for anlegget følger kommunens og fylkeskommunens planverk og strategi for grønn omstilling. Sauda kommune har foreslått Birkeland som en passende lokasjon for prosjektet.

Blir det noen endring i arealformålet dersom Iverson ikke blir realisert?

Arealformålet for Birkeland Industriområde er per dags dato næringsvirksomhet, og det vil forbli næringsvirksomhet selv om Iverson ikke realiseres.

Om ammoniakk

Hva er ammoniakk?

Ammoniakk, en forbindelse med kjemisk formel NH₃, og er et av de mest produserte uorganiske kjemikaliene i verden.

Hva gjør ammoniakk "grønn"?

Grønn ammoniakk produseres ved bruk av fornybare energikilder som vind, sol eller vannkraft.

Hvordan produseres grønn ammoniakk?

Grønn ammoniakk produseres ved å kombinere grønt hydrogen, produsert gjennom elektrolyse av vann ved bruk av fornybar energi, med nitrogen fra luften ved bruk av Haber-Bosch-prosessen.

Hvorfor grønn ammoniakk?

  • Ammoniakk (NH3) består av nitrogen og hydrogen som hentes fra luft og vann som er de mest tilgjengelige ressursene på jorden.
  • Ammoniakk har høy energitetthet sammenlignet med andre hydrogenderivat som flytende hydrogen og trykksatt hydrogen.
  • Når ammoniakk produseres ved hjelp av fornybare energi, er ammoniakken utslippsfri.
  • Grønn ammoniakk er utpekt som et svært godt egnet drivstoff for å gjøre skipsfarten utslippsfri.

Hvordan brukes grønn ammoniakk?

Det er en sterk drivkraft for avkarbonisering av sektorer som står for betydelige klimautslipp og som det er vanskelig å elektrifisere direkte. Her kan grønn ammoniakk spille en nøkkelrolle.

  • Ammoniakk er helt sentral for produksjon av kunstgjødsel
  • Ammoniak har gode varmeabsorberende egenskaper og brukes i kjøle- og frysesystemer
  • Ammoniakk inngår som sentral komponent i mange husholdning og industrielle rengjøringsmidler
  • Grønn ammoniakk kan brukes til drivstoff til skip og bidra til å redusere utslipp på store skip som seiler lengre distanser. Vi ønsker å bidra til større utslippskutt i den norske skipsflåten og er i tett dialog med redere og den maritime leverandørindustrien.

Hvordan går utviklingen av verdikjeden for grønn ammoniakk som drivstoff for skipsfarten?

Ammoniakk er utpekt som et svært relevant nullutslippsdrivstoff for skip som ikke kan elektrifiseres ved hjelp av batteri. De store motorprodusentene har investert flere hundre millioner for å utvikle ammoniakkmotorer. Dette ble formidlet av Wärtsilä på Grønn Kafé den 3. april. Flere rederier, inkludert Höegh Autoliners, har allerede ammoniakkskip under bygging.

Sikkerhet som øverste prioritet

Vår høyeste prioritet er sikkerhet for mennesker og miljø. Vi forstår og håndterer risikoene knyttet til ammoniakk. Vi samarbeider tett med Sauda kommune og andre regulatoriske myndigheter (Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat, Kystverket, Luftfartstilsynet) for å sikre at alle nødvendige sikkerhetsprosedyrer er på plass og blir ivaretatt.

Moderne ammoniakkproduksjon har prosesser med avanserte sikkerhetssystemer som reduserer risikoen for ammoniakklekkasjer. Dette inkluderer tett overvåking av produksjonsprosesser, strenge vedlikeholdsprosedyrer og omfattende opplæring av personell.

Ammoniakk er, selv om det er giftig, et vanlig stoff som finnes i en rekke industrielle og kommersielle bruksområder over hele verden.

Det vil være minimalt med ammoniakk i fabrikken på Birkeland til enhver tid, da denne overføres kontinuerlig til en lagertank i Sønnåhavn. Denne tanken er dobbelmantlet og kledd med betong. Ammoniakken lagres ikke under trykk.

Vil ammoniakkfabrikken ha sikkerhetssoner rundt sin virksomhet?

Det er arealmessige begrensninger rundt virksomheter som produserer farlig stoff. På bakgrunn av en gjennomført en risikoanalyse (Qualitative Risk Assessment - QRA). Analysen har identifisert indikative sikkerhetssoner rundt anlegget og rørledningen. Disse er vurdert opp mot akseptkriteriene beskrevet i DSB’s veiledning for storulykkeanlegg. Beregningene som er gjort i QRA på dette tidspunktet har store sikkerhetsmarginer og vi forventer at endelig sikkerhetssone for godkjent anlegg vil bli vesentlig mindre. Vi gjør oppmerksom på at sikkerhetssonene og de avgrensingene som ligger i disse har på dette tidspunktet ikke tatt hensyn til såkalte avbøtende tiltak i senere prosjekteringsfase som kan redusere omfanget av disse sikkerhetssonene. Vi understreker derfor at dei indikerte sikkerhetssonene kan påregnes og bli redusert underveis i prosjektforløpet.

I forbindelse med prosjektering av anlegget og videre godkjenning av anlegget av DSB skal det uføres en ny og mer detaljert QRA. Risikokonturene vil fa få en annen utforming enn det som nå er lagt til grunn for indre, midtre og ytre sone.

Her DSB sine overordnede prinsipper for hvilke typer virksomheter som tillates i de ulike risikosonene:

 

Er ammoniakk eksplosivt?

I motsetning til hydrogen, er ammoniakk ikke eksplosivt og det er vanskelig å antenne.

Hva er det verste scenariet?

I det usannsynlige tilfellet av et verst tenkelig scenario, antar vi en lekkasje som den mest kritiske hendelsen. I samarbeid med uavhengige tredjeparter har vi utført omfattende analyser som simulerer ulike typer lekkasjer, deres plasseringer og mulige omfang. Fabrikkens design inkluderer forebyggende tiltak basert på disse analysene for å minimere sannsynligheten for hendelser og potensielle konsekvenser av slike hendelser.

Hvordan vil Sauda-beboere bli informert i tilfelle hendelser?

Fabrikken vil operere med en kriseplan godkjent av DSB og Sauda kommune. Denne planen vil inkludere detaljerte prosedyrer for varsling og nødvendige tiltak i tilfelle hendelser, for å sikre rask og effektiv respons. Evakueringsplaner vil utvikles på et senere tidspunkt i samarbeid med det lokale brannvesenet.

Er det noen risiko for at ansatte blir eksponert for farlige materialer på jobb?

Vi vil sikre at vårt team har den nødvendige kompetanse og får den nødvendige opplæringen, samt utstyre disse med nødvendig sikkerhetsutstyr for å opprettholde et sikkert og godt arbeidsmiljø. Hos Iverson følger vi en streng null skade-policy, og vi vil implementere alle nødvendige sikkerhetsprosedyrerer for å garantere våre ansattes sikkerhet.

Hvordan sikrer dere at ammoniakkproduksjonen i Norge er trygg og effektiv?

Norge har lang erfaring med ammoniakkproduksjon, og vi benytter kunnskap og moderne produksjonsteknologier. Vi bruker både egen kompetanse og eksterne rådgivere fra anerkjente industri- og forskningsmiljøer.

Miljø

Vil plasseringen av anlegget påvirke landbruket i området?

Vår plassering nært jordbruksareal skal ikke ha noen innvirkning på landbruksdrift på dette område. I henhold til DSB sine krav til hensynssoner, er jordbruk en av de næringene som kan ligge tett på en slik fabrikk.

Vil det være støy fra fabrikken?

Støynivåene reguleres av nasjonale standarder. Det vil ikke være intern støy for operatører og ekstern støy fra fabrikken som overstiger standardene satt av Klima- og miljødepartementet.

Vil det være noen lukt fra fabrikken?

Under normal drift vil det ikke være noen lukt fra anlegget.

Hvordan vil ammoniakkfabrikken håndtere vannforbruket og sikre at det ikke forurenser drikkevannet i Sauda?

Ammoniakkfabrikken må etterleve en rekke krav for å få tillatelse til ammoniakkproduksjon, inkludert de som er regulert av "Lov om vern mot forurensninger og om avfall" for å forhindre kjemikalieavrenninger. For å få produksjonstillatelse, må det garanteres at ingen utslipp kan nå drikkevannet i Sauda.

Fabrikken vil ha et betongdekke for å samle opp alt regnvann som treffer området, slik at forurenset vann ikke kan unnslippe uten å ha vært gjennom en kontrollert renseprosess. Det nåværende designet med et vannkjølesystem bruker mindre enn 8 % av elveflommen, noe som er akseptabelt i henhold til nasjonale anbefalinger. Samarbeid med Saudafaldene vil også sikre riktig vannhåndtering. Vannforbruket vil bli justert i henhold til kjølesystemets design.

Hva skal vi gjøre med kjølevannet?

Vi sørger for at verken forurenset eller oppvarmet vann slippes ut i elven, og beskytter dermed det lokale marine livet mot enhver påvirkning. Alt kjølevann som brukes i våre prosesser vil fordampe i kjøletårnene, og dermed forhindre enhver miljøskade.

Hva slags damp vil bli produsert på anlegget, og hvordan vil kjølesystemet være designet?

Dampen vil være kondensert vann fra kjøletårnene. Eramet har et lignende kjølesystem. Designet av kjølesystemet vil bli optimalisert under FEED-studiene, hvor vi vil utvikle vann-, luft- og hybridløsninger.

Hvordan vil fabrikken påvirke trafikken?

Det forventes at vårt anlegg kun vil bidra til minimal ekstra trafikk. Hovedtrafikkflyten vil hovedsakelig komme fra ansatte, supplert med et beskjedent nivå av godstransport, lik trafikken ved Eramet.

Hva med gang- og sykkelsti?

Vi vil oppfylle de krav som stilles til oss for å møte områdets infrastrukturbehov. Vi samarbeider med lokale myndigheter og lokalsamfunnet for å sørge for at vi tilbyr trygge og miljøvennlige reisealternativer for våre ansatte og innbyggere. 

Iverson har sagt seg villig til å finansiere gang og sykkelsti etter behovet som er skildret. Dette vil være linket opp til en utbyggingsavtale mellom Iverson og Sauda Kommune.

Hvordan håndteres arkeologiske undersøkelser i forhold til beiteområder for sau?

Etter forespørsel fra grunneiere har vi flyttet datoen for arkeologiske undersøkelser til slutten av juli/begynnelsen av august. Dette er gjort for å sikre beite til sauene før de sendes opp på sommerbeite. Dette er konkrete ønsker fra grunneiere som vi har valgt å imøtekomme for å sikre både god fremdrift og dyrevelferd.

Hva skjer hvis arkeologiske undersøkelser avdekker funn på min eiendom?

Hvis det avdekkes funn under arkeologiske undersøkelser, vil funnet bli markert i en database med koordinater og beskrivelse av funnet. Etter at undersøkelsen er ferdig, vil området bli tilbakestilt til opprinnelig form, og normal drift kan fortsette.

Skole

Vil Sauda videregående skole påvirkes av prosjektet?

Tidlige indikasjoner fra tredjeparters analyser og sikkerhetsvurderinger viser at Sauda VGS er utenfor en eventuell hensynssone og ikke vil bli berørt. Fylkesutvalget i Rogaland Fylkeskommune har stadfestet (juni 2024) at den videregående skolen skal være lokalisert i Sauda uavhengig av Iverson sine planer.

Relokalisering

Hvem bestemmer hvor min bedrift eventuelt skal flyttes, og når og hvordan skal det skje?

Bedriftene, i dialog med Iverson, avgjøre hvor, når og hvordan flyttingen skal skje. Dette vil være knyttet samtaler med bedriftene, som etter denne gjennomgangen kan finne en passende lokasjon for den aktuelle bedriften som gir minst inngrep i naturen.

Hva skjer om jeg ikke vil flytte?

Hva som skjer med bedrifter som ikke ønsker å flytte, er ikke konkretisert ennå, da vi har som hensikt å komme til en enighet. Et verktøy som kan brukes er ekspropriasjon, noe Iverson ønsker å unngå.

Hvilke kostnader vil Iverson dekke for min bedrift ved en eventuell flytting?

Iverson vil dekke alle kostnader som er direkte knyttet til flyttingen av bedriften og vil bestrebe å ha nye lokaler klare før den i flyttingen skal skje. Dette for å sikre minimal driftsstans for de berørte bedriftene. Kostnadene som dekkes inkluderer kostnader for ny tomt, flytting/nytt bygg, tinglysning, dokumenterte kostnader for tapt arbeidsfortjeneste grunnet opphold i drift under flytting, VA og eventuelle grunnarbeider.

Hvilken støtte til juridisk bistand kan bedriftene få?

Bedriftene har fått innvilget 10 timer juridisk bistand for å få full klarhet i sin opsjonsavtale og dens potensielle betydning. Dette vil også inkludere en nøytral juridisk vurdering av avtalen for hver enkelt bedrift.

Hvorfor kan ikke Iverson flytte til Lonarholet, slik at bedriftene kan bli der de er?

Allerede før Iverson valgte å etablere seg i Sauda, ble Birkeland industriområde pekt ut av Sauda kommune som svært passende for kraftkrevende industri. Dette området var allerede etablert med nærhet til både vann og strøm, og det var regulert til industri. Mulighetsstudien viste at den kommunalt foreslåtte lokasjonen var gunstig.

Vil erstatningsareal med bygningsmasse stå klar til bruk den dagen behovet for flytting oppstår?

Dette vil bli diskutert i én-til-én-samtalene med hver enkelt bedrift. Generelt sett skal alle bedrifter ha muligheten til å få klargjort erstatningsareal og bygningsmasse til den dagen flyttingen skal foregå.

Vil Iverson dekke mellomlegget ved behov for ny standard hvis byggforskriftene gjør det nødvendig i forbindelse med nytt bygg?

Ja, Iverson vil dekke mellomlegget ved behovet for en høyere standard i henhold til byggforskriften, men dette må være et konkret valg fra hver enkelt aktør da dette kan påvirke skattemessige regler for hver enkelt bedrift.

Hvordan vil kompensasjonen verdifastsettes hvis en bedrift ønsker å avvikle sin virksomhet?

Dette vil verdisettes av en tredjeparts aktør innen næringsmegling som godkjennes på forhånd av den aktuelle bedriften. Personen vil gå gjennom bedriftsmessige detaljer, området og utsikter, og basert på dette verdisette bedriften, området og bygningsmasser. Alt skjer i samråd med den aktuelle bedriften.

Er bedriftene forhindret fra å videreutvikle sine virksomheter mellom inngåelse av opsjonsavtaler og frem til relokalisering blir gjennomført?

Nei, bedriftene står fritt til å videreutvikle sin virksomhet, men Iverson ber om varsling om dette i forkant slik at den eventuelle opsjonsavtalen kan oppdateres i henhold til utviklingen. Dette er for å sikre at eventuelle endringer kommer med i gjeldende opsjonsavtale.

Hvordan sikrer Iverson eFuels god kommunikasjon med lokalsamfunnet og berørte parter?

Iverson eFuels er opptatt av å ha en tett og god dialog med alle som blir berørt av våre planer. Vi har informert de lokale bedriftene på Birkeland i tillegg til grunneiere. Vi har også en egen kontaktperson i Sauda, Gunnar Gauthun, som vi oppfordrer alle til å ta kontakt med hvis de har store eller små spørsmål relatert til vårt prosjekt.

Arbeidsplasser og verdiskaping

Hvor mange mennesker vil jobbe på anlegget?

Det er estimert at det vil være mellom 40-50 personer tilknyttet anlegget i driftsfasen. I tillegg forventer vi at det blir nye arbeidsplasser hos ulike underleverandører og i relaterte næringer. Det skal etableres en ny verdikjede for ammoniakk som drivstoff til skip, noe som vil bidra til arbeidsplasser hos bl.a. teknologi- og utstyrsleverandører og logistikkaktører i hele regionen.

Vårt mål er å både skape arbeidsplasser på fabrikken, samt bidra til å styrke det lokale næringslivet. Vi ønsker å gjøre Sauda og regionen attraktiv for ny arbeidskraft.

Strømforbruk

Vil etableringen av ammoniakkanlegget bidra til økning i strømprisen?

All elektrifisering av samfunnet påvirker strømprisen — elbiler, elektriske ferjesamband, elektrifisering av plattformene i Nordsjøen og ny grønn industri.

Uavhengig av strømpris, er det smart å skape verdier av den norske vannkraften i Norge slik at vi får mest mulig igjen i form av positive ringvirkninger og arbeidsplasser lokalt, fremfor ren strømeksport.

Sauda ligger i prisområdet NO2 og som har et betydelig kraftoverskudd og er det strømområdet med størst eksportandel. Enhver nyetablering i NO2 området, det være seg i Sauda, på Sørlandet eller på Jæren, vil ha samme eventuelle påvirkning på strømpris for alle i hele NO2-området.

Hesthammer

Hvordan vil ammoniakken bli transportert?

Den grønne ammoniakken planlegges transportert i en skjult rørledning gjennom fjellet fra Birkeland til et lagringsanlegg ved Hesthammer, øst for Sauda havn. Denne lagringstanken er dobbelmantlet og kledd med betong. Ammoniakken lagres ikke under trykk. Deretter planlegger vi å laste ammoniakken fra lagringsanlegget til ammoniakktanker ombord på skip.

Hvordan skal dere overføre ammoniakk til skip, og hvor ofte vil denne operasjonen foregå?

Vi skal ikke bruke en lastearm fra land. Overføringsinnretningen er flytende og transporteres ut til skipet for bunkring. Denne har ingen arm, men en slange som koples på båtens lagringstanker. Hele denne operasjonen er estimert at vil foregå på under 30 timer og kun 1 gang per måned.

Kommunikasjon

Hvordan kommuniserer dere med det lokale samfunnet?

Åpen og god kommunikasjon med alle interessenter er viktig for oss.

Grønn Kafé

På vår Grønn Kafé, som er et åpent arrangement, oppdaterer vi lokalsamfunnet om prosjektets fremgang. Her kan man stille spørsmål til prosjektet og gi tilbakemeldinger. Vi inviterer også med eksperter til å presentere tema relatert til fornybar energi, sikkerhet og bærekraft.

Lokal HUB-koordinator

Gunnar Gauthun, vår HUB-koordinator, fungerer som et viktig bindeledd mellom prosjektet og lokalsamfunnet. Du finner han i kontorbygget hos Eramet (Birkelandsvegen 1, 4200 Sauda). Hans dør er alltid åpen, og han er alltid klar for en prat over en kopp kaffe.

Sosiale medier-oppdateringer

Følg våre sosiale mediekanaler (Facebook og LinkedIn) for innlegg om prosjektets utvikling, partnerskap, arrangementer og milepæler. Dette er en god måte å holde seg oppdatert om det som skjer hos oss.

Lokal medieengasjement

Vi inviterer media til å dele nyheter fra prosjektet. Her finner du informasjon om pressekontakter:

Kateryna Hunsbeth
Operasjonsleder
E-post: k.hunsbeth@hy2gen.com
Telefon: +47 942 62 888

Hege Økland
Daglig leder
E-post: h.okland@hy2gen.com
Telefon: +47 957 53 695

Utdanningstiltak

Vi samarbeider med lokale skoler og utdanningsinstitusjoner for å bidra til å utvikle kompetanse innen nye energibærere, bærekraft og relaterte teknologier. Vårt mål er å utdanne og inspirere neste generasjon.

Tilbakemeldingskanaler

Vi ønsker alle spørsmål, kommentarer eller bekymringer velkommen. Ta gjerne kontakt via meldingsskjemaet på vår kontaktside.

Vår nettside

Vår nettside inneholder informasjon om prosjektet.